Graviola

1377502740_main

Obsah článku:

 • základní informace o graviole
 • analýza tvrzení “10tisíckrát účinnější než chemoterapie”
 • přehled nejnovějších studií ve zkumavce, na zvířatech a na lidech
 • informace o mechanismech jakým graviola působí u rakovin
 • přehled kontraindikací (kdo graviolu nesmí a s čím se nesmí kombinovat)
 • neurotoxicita některých složek gravioly
 • přehled a analýza produktů na trhu v ČR (sušené listy, džusy, kapsle aj.)
 • kapitola o synergiích (s čím je dobré graviolu kombinovat, aby se zesílil její účinek)
 • užívání gravioly (které části stromu nejlépe užívat a jakým způsobem)
 • závěrečné shrnutí s doporučením co a jak užívat

Graviola je brazilské lidové pojmenování pro strom s botanickým názvem Anona ostnitá (Annona muricata). Ve španělsky mluvících zemích je strom znám pod názvem guanabana. V angličtině jako soursop. Poslední roky se o graviole objevují desítky, možná stovky článků, ale většinou obsahují úplně stejné informace, které se jen dokola opakují. Klonování článků se snaží dojmem kvantity nahradit kvalitu.

Všechny tyhle internetové články opakují a zdůrazňují jedno šokující tvrzení, které zní

“graviola je 10tisíckrát účinnější než chemoterapie!”.

Příklad takového bulvárního článku viz link. Článek pak vždy zmíní, že se tuhle “pravdu” snaží farmaceutický průmysl zatajit (což už je takový bonmot; to zatajování jim totiž zjevně moc nejde, když jsou na to téma na internetu stovky článků a hlavně to pokaždé neopomenou zmínít prodejci gravioly). Často tohle tvrzení používají i lidé v internetových diskuzích, když chtějí někomu poradit, kdo se ptá na léčbu rakoviny.

Kde se tvrzení o 10tisíckrát vyšší účinnosti vzalo? Ani jeden z článků totiž neuvádí odkaz na zdroj tohoto tvrzení. Dal jsem si tu práci a našel “pacienta nula” (původní zdroj nákazy). Vědeckou studii, kde se tato věta objevila poprvé. Jde o studii Rieser, 1996. 

Vědci zde zkoumali bioaktivitu pěti nově izolovaných složek z gravioly. U jedné z nich, cis-annonacinu, se zjistilo, že u buněk rakoviny tlustého střeva (linie HT-29), které nasadili do žábronožky solné (primitivní druh korýška, který slouží jako akvarijní krmivo), došlo k reakci cis-annonacinu a nádorových buněk, která byla 10tisíc krát silnější než když použili látku adriamycin (= doxorubicin), která je jednou z látek používaných v chemoterapii.

V bulvárních internetových článcích ale výsledek testu

– jednoho z desítek alkaloidů v graviole (cis-annonacinu)

– na krmivu pro akvarijní rybičky (žábronožka solná)

– na buňkách jednoho konkrétního nádoru (karcinom tlustého střeva)

automaticky znamená, že graviola je zabiják všech typů rakovin u člověka. Tak tomu není.

Jestli něco po publikování těchto článků vzrostlo 10 tisíc krát, tak to jsou jen tržby z prodeje produktů z gravioly. Je klidně možné, že tuto bulvární interpretaci studie do oběhu vypustil některý z velkých zpracovatelů gravioly, aby podpořil byznys.

Specificky annonacin je zmiňován s ohledem na možnou neurotoxicitu a v souvislosti se zvýšeným rizikem specifické formy Parkinsonovy nemoci (bude ještě podrobněji rozebráno později). Tedy je důvod k určité zdrženlivosti a i kdyby se extrakt annonacinu ukázal být nadějným proti rakovině, může být jeho použitelnost značně omezena (nebo úplně znemožněna) kvůli vedlejším nežádoucím účinkům.

V porovnání s adriamycinem jsou některé extrahované složky z gravioly účinnější i u nádorových buněk z linie rakoviny slinivky (PaCa-2) a rakoviny prostaty (PC-3), ale i tady šlo jen o pokus na žábronožce (Woo, 1999).

map_of_Annona_muricata

Mapa výskytu stromů gravioly

Výzkumy gravioly ve zkumavce

Moghadamtousi, 2014 popsali mechanismus v pokusu ve zkumavce jakým graviola vyvolává zastavení buněčného cyklu u buněk rakoviny tlustého střeva. Použili extrakt z listů v ethyl-acetátu. Stejný autor Moghadamtousi, 2014 popsal také apoptózu u buněk rakoviny plic (A549 buňky).

Ezirim, 2013 popsali proces apoptózy v experimentu u myeloidní leukémie (buněčná linie K562) po aplikaci extraktu z listů v etanolovém roztoku.

Barreto, 2014 testoval látku annonacin (extrahovaná složka z gravioly) v pokusech na nádorových buňkách. Nejaktivnější působení zjistil u buněčných kultur HCT-116 (kolorektální karcinom), OVCAR-8 (rakovina vaječníků), SF-295 (glioblastom) a PC-3M (rakovina prostaty). U prostaty v linii BPH-1 prokázal působení i Asare,  2014.

Gavamukulya, 2014 přišli se zajímavým zjištěním a to že v pokusu na buněčných liniích nádorových buněk byl účinný etanolový výluh listů gravioly, ale nikoliv výluh ve vodě. Viz graf č. 6 na straně 359 (link). Vodný výluh ale na druhou stranu vykazoval mnohem silnější antioxidační aktivitu než etanolový (vodný výluh měl 2x více fenolů, konkrétně kyseliny gallové). Proč nebyl u vodného výluhu zjištěn protinádorový účinek autoři neví. Při porovnání má etanolový výluh mnohem nižší množství saponinů a mnohem vyšší množství flavonoidů než vodný výluh.
Dále zjistili, že etanolový výluh z listů není toxický vůči zdravým buňkám sleziny, kdežto vůči nádorovým buňkám ano (viz graf č. 9). I další výzkumy potvrdily selektivní cytotoxicitu, tedy že graviola působí cytotoxicky pouze specificky na nádorové buňky, nikoliv na zdravé.

Výzkumy ve zkumavce jsou ale jen prvním krokem. Na nádorové buňky izolované ve zkumavce funguje doslova kdeco. To jen alternativní bulvár ve svých článcích výsledky takových výzkumů prezentuje hned jako objev léku na rakovinu.

Výzkumy gravioly na zvířatech

Hamizah, 2012 došli v pokusu na myších k závěru, že extrakt z listů rostliny v alkoholu dokázal potlačit vznik kožního nádoru a také zastavit jeho růst.

Torres, 2012 testovali graviolu v pokusech ve zkumavce a na myších u rakoviny slinivky. Ve skupině myší, kterým byla 35 dní podávána graviola (50mg na kilo váhy) byly nádory o 59,8% menší než v kontrolní skupině. U skupiny s vyšším dávkováním (100mg na kilo váhy) byly nádory o 50,3% menší. Nižší byl také výskyt metastáz. Viz graf.

Eggadi, 2014 provedli výzkum na krysách (Wistar albino). Ethanolový extrakt z listů rostliny vykázal silnou proti rakovinou aktivitu u rakoviny tlustého střeva.

Zpomalení růstu rakoviny prsu prokázali v pokusech ve zkumavce a na zvířatech i Dai, 2011. Výzkumníci výjimečně testovali extrakt z plodů. Po 5ti týdnech užívání gravioly v jídle byly nádory myší v graviola skupině o 32% menší než nádory myší v kontrolní skupině, která v jídle extrakt z gravioly neměla.

Výzkumy gravioly na lidech

Hansra, 2014 popsali stabilizování nemoci u pacientky s rakovinou prsu s metastázami na plicích a v játrech u které nezabírala standardní chemoterapie. V letech 1999 až 2007 podstoupila sérii chemoterapií a radioterapii, ale léčba nezabrala a nejprve se v roce 2002 objevila metastáze na plicích a v roce 2007 nová metastáze na játrech.

Pacientka zareagovala až na kombinaci gravioly a léku Xeloda (látka capecitabine) v roce 2008. Od té doby se její stav lepšil. PET/CT sken v listopadu 2012 ukázal, že nemoc je stabilizována. Pacientka také neměla žádné negativní vedlejší účinky. Graviolu užívala jako čajový výluh, 10-12 listů denně povařených asi 6 minut ve vodě.
Výzkumníci zmiňují, že pacientka užívala chemoterapeutický lék Xeloda a tedy že by stabilizace stavu mohla být díky Xelodě, ale dodávají, že mediánové přežití bez nemoci (median progression free survival) by v tomto případě bylo statisticky jen několik měsíců. PDF s kompletním popisem viz link.

Indrawati, 2016 měřili caspase9 a caspase8 v krvi pacientů s kolerektálním karcinomem, kteří 8 týdnů užívali 300mg extraktu z listů. U caspase9 došlo k výraznému vlivu na aktivitu, který byl vyšší než u placebo skupiny a u skupiny s 5-FU (chemoterapeutický lék).

Indrawati, 2016 randomizovaná, dvojitě slepá studie u pacientů s kolorektálním karcinomem po operaci. 14 pacientů dostávalo placebo, 14 ethanolový extrakt gravioly. Zkoumali pak krev pacientů a její vliv na nádorové a zdravé buňky. Pacienti v graviola skupině měli výrazněji silnější protinádorový účinek a současně pozitivní účinek na růst normálních, zdravých buněk. 97% vzorků z graviola skupiny vykázalo inhibiční vliv na jednu nebo více nádorových linií buněk kolorektálního karcinomu. Z kontrolní skupiny jen 58,3%.
72% z graviola skupiny mělo vliv na nárůst normálních, zdravých buněk. U kontrolní skupiny to bylo jen 14,3% vzorků.

Mechanismy působení

Jsou popsány např. v http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/graviola a zde http://rain-tree.com/reports/graviola-techreport.pdf
Jde např. o inhibici ATP, inhibici HIF-1α a NF-κB, inhibici transportérů glukózy, snížení exprese EGFR (info viz 16) aj.

Kontraindikace

Lidé s hyperglykémií, lidé s hypertenzí a také naopak lidé s nízkým krevním tlakem (graviola snižuje krevní tlak; u lidí s již nízkým tlakem by vznikly zdravotní potíže a u lidí, kteří již berou léky na snížení tlaku u hypertenze by užívání gravioly mohlo vést paradoxně až k hypotenzi) a lidé s onemocněním ledvin nebo jater. Graviola by se neměla užívat současně s koenzymem Q10 (který zvyšuje ATP, kdežto graviola funguje na mechanismu blokování přísunu ATP do nádorových buněk). Graviolu nesmí užívat těhotné ženy.

Užívání gravioly by mělo být vždy konzultováno s lékařem v souvislosti se souběžnými onkologickými procedurami a pro posouzení vzájemného účinků s užívanými léky.

Neurotoxicita

Objevily se indície o spojitosti mezi dlouhodobou konzumací plodů s vysokým obsahem annonacinu a atypickou formou Parkinsonovy nemoci (šlo o studii u obyvatel ostrova Guadeloupe v Karibiku a obyvatel ostrova Guam u Filipín). Nicméně např. francouzská AFSSA (obdoba našeho SÚKLU) vydala v roce 2010 zprávu ve které se píše, že výskyt Parkinsona nelze na základě dostupných dat spojovat s konzumací gravioly” (link)

Botanička Leslie Taylor tvrdí, že neurotoxické složky gravioly se nacházejí v semenech a kořenech, proto doporučuje jen konzumaci listů (link).

Přehled přípravků na trhu v ČR

Z výzkumů gravioly vyplývá, že hlavní účinné látky se nacházejí v listech stromu. Tedy je otázka jestli je v působení srovnatelná směs sušených listů s extraktem z plodů. Když se podíváme třeba na pampelišku, tak účinné látky se nacházejí v kořeni, nikoliv však v květu. U gravioly to může být to samé. Pokud tedy uvažujeme graviolu pro použití jako doplňku v protinádorové léčbě, pak volbou bude směs z listů, nikoliv extrakt nebo šťáva z plodů.

Na trhu v ČR je situace podobná jako s kurkumou. Vyrojilo se mnoho prodejců, kteří si chtějí jenom nahrabat a nakoupí sušené listy, semelou je na prášek a dají do kapslí. Přidaná hodnota minimální až žádná, ale přidaná cena 1000% a více. Pro rozbor jsem vybral několik produktů, které se objevují na prvních pozicích ve vyhledávání na Googlu.

Plody

Graviola od Natural Medicaments link  Cena: 390 korun / Počet kapslí: 90 / V kapsli: 50mg (extrakt z plodů 10:1 = 500mg směsi). Tohle je příklad produktu, který musí být nutně zcela neúčinný, protože obsahuje jen stopová množství účinné látky. Celé balení je vlastně jen 45 gramů základní nesušené směsi. Podobným produktům je třeba se vyhnout.

Sporné jsou u rakoviny také benefity ze 100% šťávy z plodů viz např. EkoMedica Graviola 100% šťáva link za 415 korun 500 ml. Kromě obrovské ceny za půl litru džusu je otázkou zdali šťáva z plodů obsahuje stejné látky jaké obsahují listy a které byly v pokusech ve zkumavce a na zvířatech účinné proti rakovinovým buňkám.

Listy

Graviola drcené listy od Nature Products http://www.afroplants.cz/graviola-100g-drcene-listy Cena: 249 korun / 100 gramů prášku ze sušených listů.

Graviola listy od Děděk kořenář. Cena: 250 korun / 2x 50 gramů sušených listů. UPDATE 27/2/2015 Link smazán, listy již nejsou v nabídce, místo toho se nabízí kapslovaná graviola link.

Graviola listy od Solia http://www.peruanskebyliny.cz/solia/eshop/0/3/5/2126-Graviola-Annona-1000g Cena: 880 korun / 1000 gramů.

Kilo sušených listů prodává i Uncaria viz http://www.uncaria.cz/anona-ostnita—graviola-1000-g za 1193 korun.

A ještě další možností je Salvia Paradise za 999 korun http://www.superpotravina.cz/superpotravina/eshop/6-1-Peruanske-byliny/0/5/231-Salvia-paradise-Graviola-anona-list-1000g-AKCE

Nature Products a Deděk kořenář jsou srovnatelné a oba velmi drahé, vychází zhruba 0,4 gramů za 1 korunu. Nejvýhodnější jsou listy od Solia kde dostaneme za 1 korunu 1,13 gramů směsi.

Zde je třeba poznamenat, že je nesmysl kupovat nakapslované sušené listy, místo základní sušené směsi, protože za nakapslování zaplatíme zhruba 700-3000% přirážku, jak je tomu např. u produktu Wawasana (link), který obsahuje 100 kapslí po 400 mg ze sušených listů za 290 korun.

Dalším produktem, kde si výrobce přidává jen za nakapslování dle mého názoru neetickou ziskovou marži je Graviola. 60 kapslí od Dr. Popov za 235 korun (link). V 1 kapsli je jen 135mg mleté směsi, což je pouhých 8,1 gramů celkem! To je celých 29 krát dražší než si koupit 1 kilo nekapslované směsi od Solia.

Nevím jak posoudit produkty, které tvrdí, že obsahují “čistý extrakt” neboť neuvádí extrakční poměr, takže nelze zjistit kolik bylo na vstupu základní směsi. Tak např. Anona Graviola Forte – tekutý koncentrát 500ml za 204 korun obsahuje 15 gramů “čistého extraktu z listů” (link) což mi prostě zavání nějakou levárnou. Klidně to může být ve skutečnosti jen 15 gramů listů vymáchaných do půl litru vody.

Vzhledem k neuvádění extrakčního poměru se lze domnívat, že podobné produkty budou v porovnání se základní směsí značně předražené. A vůbec je to znak neserióznosti výrobce, pokud neuvádí důležité informace a je to důvod, proč bychom se takovým výrobcům/prodejcům měli už preventivně vyhnout a nechat jim jejich “čisté extrakty” raději na skladě.

Dalším produktem je M Graviola od firmy Medico Group (link). Za cca. 900 korun je zde pouhých 60 tablet s obsahem 900mg sušené gravioly, což je celkem 54 gramů v podstatě toho samého, čeho si můžete koupit “na váhu” za stejnou cenu celé jedno kilo (za nakapslování tedy zaplatíte zhruba 1800% přirážku).

Na českém trhu tedy platí:

 • vyhnout se produktům v kapslích a tabletách (jsou někdy až 30ti násobně dražší)

 • vybírat produkty založené na listech, ne plodech (většina výzkumů používá etanolový extrakt z listů)

 • nakoupit větší objem sušených listů

Podíval jsem se namátkou do obchodů v zahraničí, ale tentokráte výjimečně zde lepší nabídky nejsou. Ve většině jde o kapslované produkty. Směsi sušených listů jsou mnohem dražší než u nás. Např. na UK Amazonu 209 gramů sušených listů vyjde na 30 liber (přes 1000 korun), což je 5krát dražší než u nás.

Doporučit se tedy dá obchod http://www.peruanskebyliny.cz a http://www.salviaparadise.cz/ a nákup většího množství sušených listů.

Synergie

Spolu s piperinem

U gravioly byl zjištěn synergický efekt (Grzybowski, 2012) při použití spolu s piperinem (piperin je podrobněji zmíněn a diskutován v článku o kurkuminu). Za nejoptimálnější byl vyhodnocen poměr 9:1 (graviola ku piperinu) s 5,12 násobným zvýšením účinku gravioly (autoři testovali graviolu u horečky Dengue). Piperin je extrakt z černého pepře a je znám tím, že výrazně zvyšuje absorpci např. u kurkuminu. Výsledek ale nemusí být přenosný pro složky gravioly účinné u rakoviny, neboť se výzkum týkal horečky Dengue, nicméně přidáním trochy piperinu nelze nic zkazit.

Spolu s Paw Paw
Teoreticky by mohlo fungovat doplnění gravioly extraktem z Paw Paw (Asimina triloba), jelikož tento působí také skrze ATP inhibici, ale prozatím u nás není dostupný a v cizině jsem našel jen jeden produkt, ale značně drahý. Proces ATP syntézy a její inhibice je objemným a zajímavým tématem a v budoucnu bude zřejmě hrát velkou roli v léčení lidských nemocí. Zajímavý článek na toto téma, který rozebírá až 250 různých přírodních a syntetických inhibitorů ATP syntézy je od autorů Hong a Pedersen, 2008 (link).

Jak graviolu užívat?

Dle výsledku studie Gavamukulya a kol. citované výše bude rozumné se vyhnout tinkturám kde je graviola jen rozpuštěná ve vodě (což platí i pro džusy a kapsle). U vodného roztoku autoři nezjistili protinádorové působení. Vodným roztokem zde měli na mysli naložení listů na 3 dny do destilované vody. Domnívám se, že tento výsledek není přenosný na převaření ve formě odvaru, neboť je známo, že tato metoda funguje u mnoha drog, kde se účinné látky uvolňují právě až delším povařením. Nejspíše bych následoval návod pacientky ze studie zmíněné výše a to “10-12 listů denně povařených asi 6 minut ve vodě”. Jinde se uvádí dávkování 2 čajové lžičky sušené směsi (listy lze rozmixovat na prášek) na 2 dcl vody. Některé prameny uvádí zalití listů vařící vodou a nechat louhovat 30-60 minut. Nebo také 1 litr vody, přivést k varu a vložit 15 listů rozporcovaných na menší díly a nechat vařit na mírném plameni asi 30 minut, zhruba do doby, kdy se půlka vody vypaří. Doporučuji tedy pro užívání gravioly koupit větší balení celých listů a dělat z nich odvary (= nechat je nějakou dobu povařit).

Další možností je si udělat vlastní bylinnou tinkturu, výluh listů gravioly v alkoholu. Návod např. zde http://www.bylinky.kvalitne.cz/bylinky/tinktury.htm

Tato možnost by byla nejlepší, ale bude vyžadovat trochu studia a pak i zjistit kolik kapek z výsledného produktu denně užívat. Každopádně skoro všechny studie používaly etanolový extrakt. Bylinné tinktury v alkoholu na trhu v ČR jsou extrémně předražené a většinou není uvedeno z jakého množství listů byl extrakt vyroben. Některé tinktury také nepoužívají rozpuštění v alkoholu, ale ve vodě, což je k ničemu (např. super drahý Anona forte od Energy za 529 korun 30ml, kde je směs jen rozpuštěná ve vodě).

U gravioly je možné, že léčebný potenciál bude mít jen (nebo hlavně) výluh v ethanolu, který se používal ve výzkumech ve zkumavce (viz např. Endrini, 2015), což je něco, co by se mělo vzít v úvahu.

Závěr

Ke graviole jsem byl zpočátku skeptický, kvůli bulvárním článkům na internetu a obrovskému byznysu, který se s doplňky s graviolou rozjel. Nicméně, na základě studií ve zkumavce a na zvířatech si myslím, že jde o doplněk, který je možno do alternativní doplňkové terapie přidat. Nicméně, je mnoho látek s mnohem větším potenciálem než je graviola. 

Doporučuji pořídit kilové balení sušených listů a dělat si odvary nebo preferovaně, vlastní tinktury v alkoholovém výluhu. Sice takové balení vyjde na 1000 korun, ale zase vydrží delší dobu. Potřeba je se vyhnout produktům v kapslích a tinkturám ve vodném výluhu. První je značně předražené a druhé je zřejmě neúčinné. Dále je potřeba volit listy, nikoliv extrakt z plodů, který nejspíše neobsahuje účinné látky (nebo jich neobsahuje tolik jako listy). 100% džus z plodů je výborný pro své antioxidační účinky, ale není vhodný na použití v protinádorové terapii.

Při užívání je možno doplnit piperinem a je potřeba se vyhnout doplňkům, které stimulují ATP syntézu jako např. koenzym Q10. Použití je nutné konzultovat s lékařem, kvůli možné kontraindikaci s jinými léky a procedurami.


Teoretické shrnutí výzkumů gravioly je v Shemy, 2017


Autor: Patrik Schoupal
Článek publikován: 20/12/2014
Datum poslední aktualizace: 30.9.2017