Gerson terapie

Obsah:

 • Teorie rakoviny dle Gersona. Co je hlavní příčinou?
 • Gersonův léčebný program a jeho hlavní složky.
 • Kávové klystýry.
 • Zdravotní rizika kávových klystýrů. Jsou bezpečné nebo ne?
 • Mechanismus klystýrů. Mají léčebné účinky?
 • Kahweol a Kafestol. Studie látek v kávě.
 • Pití kávy a Gerson protokol. Proč kávové klystýry ano, ale pití kávy ne?
 • Studie vlivu pití kávy na výskyt rakovin. Snižuje pití kávy riziko vzniku rakovin?
 • Gerson terapie na klinice. Jde jen o byznys?
 • Gerson terapie „z domu“.
 • Závěrečné shrnutí. Co lze doporučit a co ne.

Tato terapie byla navržena Maxem Gersonem, americkým lékařem německého původu a po jeho smrti je nyní aktivně propagována jeho dcerou Charlottou. Terapie spočívá v pití ovocných a zeleninových šťáv, braní různých potravinových doplňků a pravidelných kávových klystýrech.

Teorie rakoviny – nerovnováha mezi draslíkem a sodíkem

Terapie je založena na teorii, že rakovinu způsobují toxiny, které do sebe dostáváme v jídle a z okolního prostředí a které vytvoří nerovnováhu mezi draslíkem a sodíkem v těle (sodíku je moc, draslíku málo).

Gersonův léčebný program

Gersonův dietní program je tedy založen na zvýšení příjmu draslíku a snížení příjmu sodíku. Dieta zahrnuje vegetariánská nízkotučná jídla, s minimálním množstvím soli a velké množství ovocných a zeleninových šťáv. Sklenice čerstvě připraveného džusu se podává každou hodinu, až 13 krát za den. Až 5 krát za den jsou prováděny kávové klystýry. A v tabletách se dodává draslík, vitamín B12, pankreatické enzymy a hormony štítné žlázy. Jód se doplňuje ve formě tzv. Lugolova roztoku.

 • Vegetariánská strava s nízkým obsahem soli,
 • ovocné a zeleninové šťávy každou hodinu,
 • až 5x krát denně kávové klystýry,
 • Lugolův roztok (jako zdroj jódu),
 • suplementace draslíku, B12 (někdy také niacinu), pankreatických enzymů a hormonů štítné žlázy.

Kontroverznost metody spočívá v tom, že je doporučována ne jako doplněk, ale jako plnohodnotná alternativa onkologické léčby, byť doposud metoda neprošla žádnou dvojitě slepou klinickou studií a tedy není objektivně prokázána její účinnost.

Kávové klystýry

Kávové klystýry jsou jednou ze základních složek Gerson terapie. Gerson se domníval, že podporují funkci jater, které jsou pak schopny lépe vylučovat toxiny. Játra jsou orgánem, jehož správné fungování má být, podle Gersona, pro proces vyléčení klíčové. V Gerson terapii se klystýry aplikují až 5krát denně. Některé zdroje ale uvádějí riziko zdravotních obtíží (infekce, dehydratace, kolitida, zácpa, nerovnováha elektrolytů aj.; i ojedinělé případy úmrtí).

Zdravotní rizika kávových klystýrů

Rizika se jeví spíše teoretická, v ničem neodlišná od rizik zmíněných v příbalových letácích běžných léků. A samozřejmě každá metoda má kontraindikace a jsou skupiny lidí, které by ji neměly podstupovat (u Gersona např. lidé s diabetem či poruchami funkce ledvin).

Možná zdravotní rizika jsou popsány např. v Keum a kol. 2010 (1), který zmiňuje 3 případy proktokolitidy (zánětu tlustého střeva a konečníku), ale uvádí pouze 3 případy v celé Koreji, což naznačuje spíše teoretickou možnost s vzácným výskytem, než reálné zdravotní riziko.

Opravdu závažné případy (7) se objevily jen při neodborné aplikaci nebo vysoké frekvenci provádění klystýrů. Např. srdeční selhání s následkem smrti se objevilo u osoby, která si aplikovala klystýr 1-4 krát za hodinu po dobu několika dní (což už má znaky duševní choroby).

Jiný člověk zemřel na perikardiální efuzi jako následek vážné nerovnováhy elektrolytů. Nerovnováha nastává v momentě, kdy dochází k výraznému vychýlení poměru minerálů v těle. Přemírá kávových klystýrů způsobuje velký nedostatek vápníku a velký přebytek draslíku, který je ještě umocněn stravou v rámci Gerson protokolu (o elektrolytické nerovnováze viz např. http://o.caqe.com/clanek/nerovnovaha-elektrolytu). Osoba si aplikovala klystýry 4krát denně po dobu 8 týdnů.

Závažné popáleniny konečníku jsou způsobeny kvůli neodborné aplikaci vyplývající z neznalosti, kdy si osoby aplikovaly klystýr ještě velmi horkou kávou.

Protržení střeva může být způsobeno použitím nevhodného tvrdého nebo ostrého předmětu k provedení klystýru. Při použití nezdezinfikovaného předmětu k zavedení hrozí zanesení infekce.

Domnívám se, že pokud je klystýr proveden odborně a technicky správně a pokud je prováděn v rozumném množství např. jednou za den nebo jednou obden a režim doplněn vložením třeba týdenních pauz, pak jde o bezpečnou metodu a výše zmíněná rizika se takového provádění klystýrů netýkají. Provádění klystýrů ve frekvenci stanovené v Gerson protokolu se ale jako zcela bezpečné doporučit nedá (snad jen kdyby bylo prováděno za stálého lékařského monitoringu a pravidelného měření hladin elektrolytů).

Mechanismus kávových klystýrů

Smysl kávových klystýrů je založen na teoretickém předpokladu, že některé látky působí účinněji když jsou podány skrze tlusté střevo (mechanismu využívají např. čípky), než když jsou podány ústně (podobně jako když se např. u vitamínu C podaného nitrožilně obchází játra, což vede k vyšším koncentracím látky v krvi a také rychlejšímu nástupu účinku). To by platilo za předpokladu, že hlavní účinek u klystýrů je způsoben látkami kahweol a kafestol (viz další kapitola).

Gerson se domníval, že údajný pozitivní účinek klystýrů je zprostředkován stimulací sekrece enzymu glutathion-S-transferáza (dále jen „GST“) v játrech, který má být způsoben vlivem kafestolu. Gerson vnímal úlohu GST ne jako bojovníka vůči nádorovým buňkám, ale jako prostředek k podpoře rychlejší detoxikace organismu.

Úloha GST se zkoumá i přímo u rakovin a je nejednoznačná. Zdá se, že zvýšené vylučování GST nádorovou buňkou vede k větší pravděpodobnosti vzniku rezistence na onkologickou léčbu a tím pádem i k rychlejšímu postupu nemoci a horší prognóze (McIlwain a kol. 2006, 12). Některé nádorové buňky ze specifických buněčných linií mají zvýšenou sekreci GST oproti zdravým buňkám, u těchto pak dochází častěji k rezistenci vůči chemoterapeutickým lékům.
GST je detoxikační enzym a když ho nádorová buňka produkuje ve velké množství, dokáže tak rychleji odbourat i působení chemo léku. Začne tedy GST používat stejným způsobem jako zdravá lidská buňka, tedy jako obranu proti oxidativnímu působení a škodlivým vlivům z okolního prostředí.
Jestli ale konkrétní nádor tento ochranný mechanismus využívá nebo ne, by používání kávových klystýrů nemělo nijak ovlivnit.

Zastánci klystýrů tvrdí, že během nich dochází také k rozšíření žlučovodu a vyloučení žluči. Toto bylo experimentálně prokázáno ve studii Kim a kol., 2014 (13), která zkoumala zda může kávový klystýr pomoci v přípravě pacienta na vyšetření pomocí kapslové endoskopie. Testu se zúčastnilo 34 pacientů, v experimentální skupině nebyly hlášeny žádné zdravotní problémy a vykazovala statisticky významné zlepšení v kvalitě zaznamenaných snímků oproti kontrolní skupině.

Teoreticky tedy může případný účinek klystýrů být dán buď zvyšenou sekrecí GST nebo protinádorovým působením kahweolu a kafestolu nebo jiných v kávě obsažených látek, či vším dohromady.

Kahweol a kafestol

U kávových klystýrů se zmiňují hlavně dvě složky: kahweol a kafestol.

Kahweol a kafestol (8, 9, 10, 11) je obsažen jak v zelené (nepražené) kávě, tak v kávě černé (pražené), nejvíce v odrůdě Arabica, kde je jich zhruba jednou tolik co v odrůdě Robusta.

Nejvíce z obou látek zůstává v kávě připravované jako „turecká“ nebo jako „French press“ a nejméně v přefiltrované kávě.

Obsah látek ovlivňuje pražení, čím kratší, méně intenzivní je pražení, tím více látek v kávě zůstává (výsledek je mnohem výraznější u kahweolu a méně výrazný u kafestolu). Pro obsah obou látek by tedy měla teoreticky být nejlepší zelená nepražená káva Arabica.

U obou látek se zjistilo protinádorové působení v pokusech ve zkumavce.

U kahweolu např. u rakoviny prsu v buněčné linii MDA-MB231 (Cardenas a kol. 2014, 2) a u rakoviny jater – hepatocelulární karcinom v linii HepG2 (Choi a kol. 2013, 3).

U kafestolu např. u karcinomu ledvin (Choi, 2011, 4).

Mechanismus podpory jater pro zvýšenou schopnost detoxikace u kahweolu a kafestolu je popsán ve studii Huber a kol. 2002 (14). V pokusu na krysách zjistili, že skupina, která dostávala ve stravě kahweol a kafestol vykazovala mnohem vyšší sekreci enzymů GST než kontrolní skupina. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán v játrech a v ledvinách a menší rozdíl v plicích a ve střevech. Výzkum zjistil i rozdíly v hladině UDGPT. Zvýšené hladiny detoxikačních enzymů mohou ochránit buňky a orgány před působením karcinogenních látek, které se do těla dostanou z vnějšího prostředí.

Výzkum naznačuje, že pití kávy může být chápáno jako určitá forma dnes populární detoxikace, neboť účinné látky stimulují produkci tělu vlastních detoxikačních enzymů.

Pití kávy a Gerson protokol

Tato kapitola je tak trochu „navíc“, protože Gerson protokol pití kávy zakazuje.

Nicméně, zjistili jsme, že dvě složky kávy: kahweol a kafestol vykazují protinádorové působení v pokusech ve zkumavce a chtěl jsem zjistit, jestli existují nějaké studie, které by zkoumaly výskyt rakoviny u pijáků kávy vs lidí, kteří kávu nepijí.

Studie vlivu pití kávy na výskyt rakovin

U konzumace kávy se zmiňuje snížené riziko výskytu rakoviny jater a ledvin, v menší míře pak i kolorektálního karcinomu a rakoviny prsu (před menopauzou) v Nkondjock, 2009 (5).

Metastudie (zahrnující 59 studií) Yu a kol. 2011 (6) došla k závěru, že

každým jedním šálkem kávy vypitým denně navíc klesá riziko rakoviny o 3%.

Autoři snížení rizika zaznamenali nejvýrazněji u rakoviny močového měchýře, prsu, kolorektálního karcinomu, leukémie, rakoviny prostaty a slinivky a rakoviny hltanu.

Nejnovější studie Loftfield a kol. 2014 (15) zkoumala souvislost mezi pitím kávy a výskytem rakoviny kůže. Byla zjištěna statisticky silná inverzní korelace (p=0,013), tj. čím více kávy, tím nižší riziko melanomu. U podskupiny, která pila denně více než 4 šálky kávy, bylo zjištěno o 20% menší riziko v porovnání se skupinou, která nepila kávu vůbec. Jednalo se o velký výzkum zahrnující přes 447 tisíc lidí. Výsledek byl zjištěn jen u kávy s obsahem kofeinu, u kávy bez kofeinu byly rozdíly mezi skupinami statisticky neprůkazné.

Inverzní korelace se ale týká jen některých druhů rakoviny, ne všech. A zdravotní benefity pití kávy se vytrácejí pokud člověk kouří.

Gerson terapie na klinice

Terapie na Gerson klinice je pro většinu smrtelníků v Česku cenově nedostupná. Např. na klinice v Maďarsku vyjde 2 týdenní pobyt na 190 tisíc korun (6900 euro pro pacienta a doprovod, za ten ještě poplatek 500 euro), což je opravdu hodně, pokud uvážíme, že podstata terapie je doplňování několika potravinových doplňků, fresh džusy a klystýry. Ikdyž započteme ubytování a stravu, je 400 tisíc za měsíc zkrátka příliš. A to ještě klinika doporučuje u některých typů rakoviny i 12-18 měsíců trvající pobyt.

Pacient by se musel často doživotně zadlužit, aby si mohl pobyt dovolit a na oplátku získá terapii, která:

 • nemá klinicky ověřenou účinnost (YouTube video není důkaz účinnosti) a
 • která je postavena na ideji sodíko-draslíkové nerovnováhy, která není nijak vědecky prokázána a patří k těm nejokrajovějším náhledům na příčinu rakoviny i v rámci alternativních teorií.

Z mého pohledu už tady jde jen o čistý byznys, byť založen na možná původně dobré myšlence. Vsadit na tuto kartu, doživotně se zadlužit a odjet se léčit na kliniku v Maďarsku rozhodně nedoporučuji.

Gerson terapie „z domu“

V předcházejícím textu jsme si rozebrali hlavní složky Gersonova léčebného protokolu. Pokud se nám některé složky zdají zajímavé a nadějné, nic nám nebrání v tom je do vlastního léčebného režimu přidat.

 1. Přechod na vegetariánskou stravu. Proč ne. Myslím, že proti tomuto kroku nebude nic namítat ani většina lékařů.
 2. Velké množství zeleniny a ovoce. Stačí pořídit šnekový odšťavňovač (kolem 5 tisíc) a můžeme si každý den dělat čerstvé šťávy. Máme tak dohled nad surovinami, které používáme.
 3. Pokud nás zaujmou některé potravinové doplňky používané v Gerson terapii, můžeme si je levně pořídit (draslík, B12, niacin aj.)
 4. Kávové klystýry. Stačí si téma nastudovat a můžeme si je provádět sami. Metodu používali již staří Egypťané. Jen oproti Gerson terapii bych se přimlouval za omezení jejich počtu, na max. jednou obden.

Osobně bych přidal i pití kávy, turecké nebo French press, které má zdá se preventivní účinek proti riziku vzniku některých rakovin, zřejmě díky aktivaci detoxikačních enzymů pomocí kafestolu.

Závěr

Některé složky Gersonova protokolu lze doporučit bez výhrad: přechod na vegetariánskou stravu a konzumace ovoce a zeleniny celé nebo ve formě fresh džusů. U kávových klystýrů je nutno je aplikovat v rozumné míře a technicky správně; pokud jsou tyto dvě podmínky splněny, lze je také doporučit. Doporučit konkrétní potravinové doplňky, které se berou v rámci Gerson protokolu, by vyžadovalo jejich podrobné prozkoumání. Zatím mohu doporučit jen doplňování jódu, ať už z kelpu, nebo pomocí Lugolova roztoku.
Určitě nedoporučuji vsadit na Gerson terapii jako na jedinou metodu léčby nebo dát půl milionu za měsíc za léčbu na maďarské klinice.

Další informace:

 • Kompletní seznam povolených a nepovolených potravin viz link
 • Popis případu známé zastánkyně zdravého životního stylu, která doporučovala Gerson protokol při léčbě rakovin. Napřed jí zemřela maminka a pak i ona sama a Gerson protokol byl zřejmě hlavní léčbou link. Případ ilustruje jak nebezpečné je se upnout jen na jednu konkrétní metodu, zvláště pokud jde o metodu, která se zaměřuje hlavně na stravu. Změna a úprava stravy je důležitou součástí cesty k uzdravení, ale málokdy bude stačit sama o sobě. To má Gerson společného s Budwig dietou a podobnými metodami, které řeší hlavně to co jíst a to co nejíst. Myslím si, že ve velké většině případů to nebude stačit.

Citované zdroje:
1 Bora Keum a kol. Proctocolitis Caused by Coffee Enemas. Am J Gastroenterol 2010; 105:229–230; doi:10.1038/ajg.2009.505. http://www.nature.com/ajg/journal/v105/n1/full/ajg2009505a.html
2 Casimiro Cárdenasa, Ana R. Quesada, Miguel Ángel Medina. Insights on the antitumor effects of kahweol on human breast cancer: Decreased survival and increased production of reactive oxygen species and cytotoxicity. Biochemical and Biophysical Research Communications Volume 447, Issue 3, 9 May 2014, Pages 452–458. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14006573
3 Mi Kyung Choi a kol. Basic, Research: Kahweol Induces Cell Death through Caspase-Dependent Pathway and Autophagy Dysfunction in Hepatocellular Carcinoma Cell Line. KASL , 2013. http://www.papersearch.net/view/detail.asp?detail_key=27406236.
4 Min Jung Choi a kol. Cafestol, a coffee-specific diterpene, induces apoptosis in renal carcinoma Caki cells through down-regulation of anti-apoptotic proteins and Akt phosphorylation. Chemico-Biological Interactions, Volume 190, Issues 2–3, 25 April 2011, Pages 102–108. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279711000718
5 André Nkondjock. Coffee consumption and the risk of cancer: An overview. Cancer Letters. May 18, 2009 Volume 277, Issue 2, Pages 121–125. http://www.cancerletters.info/article/S0304-3835(08)00667-8/abstract
6 Xiaofeng Yu, Zhijun Bao, Jian Zou and Jie Dong. Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer 2011, 11:96. Doi:10.1186/1471-2407-11-96. http://www.biomedcentral.com/1471-2407/11/96/
7 http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/metabolic-therapies
8 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996914002804
9 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996913006625
10 V.Sridevi, P.Giridhar, G.A. Ravishankar. Evaluation of Roasting and Brewing effect on Antinutritional Diterpenes-Cafestol and Kahweol in Coffee. Global Journal of Medical research, Volume 11 Issue 5, December 2011. https://globaljournals.org/GJMR_Volume11/4-Evaluation-of-Roasting-and-Brewing-effect-on-Antinutritional.pdf
11 http://www.ift.org/~/media/Knowledge%20Center/Publications/Books/Samples/IFTPressBook_Coffee_PreviewChapter.pdf
12 C C McIlwain, D M Townsend and K D Tew. Glutathione S-transferase polymorphisms: cancer incidence and therapy. Oncogene (2006) 25, 1639–1648. doi:10.1038/sj.onc.1209373. http://www.nature.com/onc/journal/v25/n11/full/1209373a.html
13 Eun Sun Kim a kol. Coffee Enema for Preparation for Small Bowel Video Capsule Endoscopy: A Pilot Study. Clin Nutr Res. 2014 Jul;3(2):134-141. http://dx.doi.org/10.7762/cnr.2014.3.2.134
14 Huber WW, Prustomersky S, Delbanco E, Uhl M, Scharf G, Turesky RJ, Thier R, Schulte-Hermann R. Enhancement of the chemoprotective enzymes glucuronosyl transferase and glutathione transferase in specific organs of the rat by the coffee components kahweol and cafestol. Arch Toxicol. 2002 May;76(4):209-17. Epub 2002 Apr 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12029384
15 Erikka Loftfield, Susan Mayne, Fatma Shebl, Neal Freedman, Barry Graubard, and Rashmi Sinha. Abstract LB-280: Prospective study of coffee drinking and risk of melanoma in the United States.. Cancer Res. October 1, 2014. 74; LB-280. http://cancerres.aacrjournals.org/content/74/19_Supplement/LB-280.short

Klíčová slova: rakovina prsu, renální karcinom (rakovina ledvin), hepatocelulární karcinom (rakovina jater); rakovina kůže melanom.